Adwokat Rafał Rogalski

Dziedziny specjalizacji:

 • prawo i postępowanie karne, karnoskarbowe, dyscyplinarne lekarzy/lekarzy dentystów/adwokatów/radców prawnych, dobra osobiste

Zakres specjalizacji:

 • przestępczość gospodarcza [w tym tzw. "białych kołnierzyków"]
 • kompleksowe doradztwo i opiniowanie prawne planowanych przez Klienta działań lub zaniechań
 • "błędy w sztuce medycznej" w procesie karnym i cywilnym - reprezentacja pokrzywdzonych
 • "błędy w sztuce medycznej" w procesie karnym, cywilnym i dyscyplinarnym - reprezentacja lekarzy i lekarzy dentystów
 • odpowiedzialność karna i cywilna sprawców wypadków komunikacyjnych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach "błędów w sztuce medycznej" i wypadków komunikacyjnych
 • "stalking” - uporczywe nękanie
 • ochrona dóbr osobistych, zniesławienie, znieważenie
 • rozwody, w tym z orzekaniem o winie
 • podział majątku objętego wspólnością majątkową 

Specjalizacja naukowa o wymiarze praktycznym:

 • kryminalistyczna problematyka dowodów osobowych i rzeczowych w ramach procesu karnego i cywilnego
 • karno-procesowe aspekty opiniowania przez biegłego psychologa i psychiatrę
 • psychologia zeznań i wyjaśnień

Mecenas Rafał Rogalski wykonuje zawód adwokata od 2008 roku. Ukończył z wyróżnieniem dzienne studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo planował zostać prokuratorem, dlatego nie przeszedł typowej drogi prowadzącej do tego zawodu – uzyskał wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie na podstawie egzaminu prokuratorskiego [zdanego z wysoką, trzecią lokatą] po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie w 2006 roku. 

Równolegle z aplikacją prokuratorską odbywał w trybie dziennym studia doktoranckie w Instytucie Prawa Karnego Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki połączeniu działalności zawodowej w charakterze aplikanta prokuratorskiego oraz naukowo-dydaktycznej doktoranta już u progu kariery zawodowej dysponował wysokimi kompetencjami w zakresie prawa i postępowania karnego oraz swojej pasji – kryminalistyki. Nie obce są mu również meandry prawa i postępowania cywilnego – z powodzeniem zajmuje się problemami zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, reprezentując klientów, między innymi, w sprawach rodzinnych, spadkowych, związanych z nienależytym wykonaniem umów, naruszeniem dóbr osobistych, czy też dochodzeniem zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Mecenas Rafał Rogalski świadczył usługi prawne wykonując zawód radcy prawnego w Gabinecie Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, zajmując się problematyką kasatoryjną i wznowieniową w skomplikowanych sprawach karnych i cywilnych.

Zespół współpracowników Kancelarii tworzy grono dwóch adwokatów, trzech radców prawnych oraz aplikant adwokacki, których praca jest koordynowana przez adwokata Rafał Rogalskiego.

Wśród zalet adwokata Rafała Rogalskiego nie sposób nie wymienić ogromnego zaangażowania w prowadzone przez siebie sprawy, intuicji prawnej oraz odwagi i determinacji w mierzeniu się z przeciwnościami. Współpracowników i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości nierzadko wprawia w zakłopotanie, cytując z pamięci przepisy wraz z numerami artykułów, jak również dokładne daty odległych w czasie wydarzeń i nazwiska osób w nich uczestniczących.

 • adwokat - członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent prestiżowego I Liceum Ogólnokształcącego "Carolinum" im. Jana III Sobieskiego w Nysie oraz Państwowej Szoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie