Adwokat Rafał Rogalski

Dziedziny specjalizacji:

 • prawo i postępowanie karne, karnoskarbowe, dyscyplinarne lekarzy/lekarzy dentystów/adwokatów/radców prawnych/komorników, dobra osobiste w aspekcie karnym i cywilnym

Zakres specjalizacji:

 • przestępczość gospodarcza [w tym tzw. "białych kołnierzyków"]
 • kompleksowe doradztwo i opiniowanie prawne planowanych przez Klienta działań lub zaniechań
 • "błędy w sztuce medycznej" w procesie karnym i cywilnym - reprezentacja pokrzywdzonych
 • "błędy w sztuce medycznej" w procesie karnym, cywilnym i dyscyplinarnym - reprezentacja lekarzy i lekarzy dentystów
 • odpowiedzialność karna i cywilna sprawców wypadków komunikacyjnych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach "błędów w sztuce medycznej" i wypadków komunikacyjnych
 • "stalking” - uporczywe nękanie
 • ochrona dóbr osobistych, zniesławienie, znieważenie
 • rozwody, w tym z orzekaniem o winie
 • podział majątku objętego wspólnością majątkową 

Specjalizacja naukowa o wymiarze praktycznym:

 • kryminalistyczna problematyka dowodów osobowych i rzeczowych w ramach procesu karnego i cywilnego
 • karno-procesowe aspekty opiniowania przez biegłego psychologa i psychiatrę
 • psychologia zeznań i wyjaśnień

Mecenas Rafał Rogalski wykonuje zawód adwokata od 2008 roku. Ukończył z wyróżnieniem dzienne studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo planował zostać prokuratorem, dlatego nie przeszedł typowej drogi prowadzącej do tego zawodu – uzyskał wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie na podstawie egzaminu prokuratorskiego [zdanego z wysoką, trzecią lokatą] po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie w 2006 roku. 

Równolegle z aplikacją prokuratorską odbywał w trybie dziennym studia doktoranckie w Instytucie Prawa Karnego Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki połączeniu działalności zawodowej w charakterze aplikanta prokuratorskiego oraz naukowo-dydaktycznej doktoranta już u progu kariery zawodowej dysponował wysokimi kompetencjami w zakresie prawa i postępowania karnego oraz swojej pasji – kryminalistyki. Nie obce są mu również meandry prawa i postępowania cywilnego – z powodzeniem zajmuje się problemami zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, reprezentując klientów, między innymi, w sprawach rodzinnych, spadkowych, związanych z nienależytym wykonaniem umów, naruszeniem dóbr osobistych, czy też dochodzeniem zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Mecenas Rafał Rogalski świadczył usługi prawne wykonując zawód radcy prawnego w Gabinecie Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, zajmując się problematyką kasatoryjną i wznowieniową w skomplikowanych sprawach karnych i cywilnych.

Zespół współpracowników Kancelarii tworzy grono wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych, których praca jest koordynowana przez adwokata Rafał Rogalskiego.

Wśród zalet adwokata Rafała Rogalskiego nie sposób nie wymienić ogromnego zaangażowania w prowadzone przez siebie sprawy, intuicji prawnej oraz odwagi i determinacji w mierzeniu się z przeciwnościami. Współpracowników i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości nierzadko wprawia w zakłopotanie, cytując z pamięci przepisy wraz z numerami artykułów, jak również dokładne daty odległych w czasie wydarzeń i nazwiska osób w nich uczestniczących.

 • adwokat - członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent prestiżowego I Liceum Ogólnokształcącego "Carolinum" im. Jana III Sobieskiego w Nysie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie w klasie fortepianu