"Błędy w sztuce medycznej"

Sprawy tzw. błędów w sztuce medycznej należy rozpatrywać w płaszczyźnie cywilnoprawnej, karnoprawnej i dyscyplinarnej.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w reprezentacji osób pokrzywdzonych wskutek popełnienia "błędów w sztuce medycznej". Specjalizujemy się również w reprezentacji lekarzy, w tym lekarzy dentystów występujących w charakterze podejrzanych/oskarżonych w postępowaniach karnych dotyczących popełnienia takich błędów, jak również obwinionych w postępowaniach dyscyplinarnych.

W procesach cywilnych reprezentujemy klientów [poszkodowanych, lekarzy, jednostki służby zdrowia] w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie związane z powstaniem niepożądanego zdarzenia medycznego.

Współpracujemy z ekspertami z UE, w tym polskimi w zakresie medycyny i stomatologii, opracowującymi na zlecenie naszych Klientów opinie prywatne. 

W zakresie omawianego działu prawnego oferujemy:

  • reprezentowanie procesowe przed organami ścigania, tj. policją, prokuraturą oraz sądami, w tym Sądem Najwyższym, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego: jako obrońca w sprawach karnych, pełnomocnik pokrzywdzonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych
  • reprezentowanie procesowe w postępowaniach cywilnych jako pełnomocnik powoda lub pozwanego przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
  • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych takich jak: pozwy, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski dowodowe, wnioski o dokonanie określonych czynności śledztwa, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia, wnioski o umorzenie postępowania, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, wnioski o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania, wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wnioski o dobrowolne poddanie się karze, wnioski o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w razie niezasadnego lub niesłusznego zatrzymania, aresztowania lub skazania, wnioski o zastosowanie prawa łaski w trybie procesowym lub bezpośrednio prezydenckim
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu lub prokuratora, zażaleń na zatrzymanie, lub zażaleń na tymczasowe aresztowanie, zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych, zażaleń na inne czynności prawem przewidziane
  • sporządzanie apelacji, sprzeciwów od wyroku nakazowego, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
  • sporządzanie wniosków o warunkowe zwolnienie, wniosków o zwolnienie z odbycia reszty kary, wniosków o przerwę w odbyciu kary, wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • reprezentowanie lekarzy i lekarzy dentystów nas każdym etapie postępowania dyscyplinarnego

Kancelaria posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów, ktorych przedmiotem są "błędy w sztuce medycznej". Tytułem przykładu:

Rodziny zmarłych chcą ścigania doktora G.

RPO kasacja od umorzenia medycznej części sprawy doktora G.

SN uchylił decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie błędu w sztuce dr G.

Śmierć pacjenta dra G. wraca do prokuratury

Śmierć pacjenta doktora G. wraca do sądu