Prawo karne, dyscyplinarne m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, adwokatów, radców prawnych

Szczególne zainteresowanie Kancelarii obejmuje obronę w postępowaniach karnych, karnoskarbowych [zwłaszcza przestępczość gospodarcza, w tym tzw. "białych kolnierzyków"] i dyscyplinarnych: lekarzy, lekarzy dentystów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, komorników. 

Do specjalizacji Kancelarii należy również reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwem, jak również reprezentacja w postępowaniach cywilnych wywołanych zdarzeniem karnym i dyscyplinarnym.

W zakresie omawianych dziedzin prawa oferujemy:

  • reprezentowanie pocesowe przed organami ścigania, tj. policją, prokuraturą, finansowymi organami postępowania przygotowawczego oraz sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego: jako obrońca w sprawach karnych, obrońca w sprawach karnoskarbowych, pełnomocnik pokrzywdzonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych
  • reprezentowanie procesowe przed organami ścigania, tj. policją, prokuraturą, finansowymi organami postępowania przygotowawczego oraz sądami członków zarządów spółek
  • reprezentowanie w postępowaniach ekstradycyjnych
  • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych takich jak: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski dowodowe, wniosek o dokonanie określonych czynności śledztwa, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia, wnioski o umorzenie postępowania, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, wnioski o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania, wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wnioski o dobrowolne poddanie się karze, wnioski o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w razie niezasadnego lub niesłusznego zatrzymania, aresztowania lub skazania, wnioski o zastosowanie prawa łaski w trybie procesowym lub bezpośrednio prezydenckim
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu lub prokuratora, zażaleń na zatrzymanie, lub zażaleń na tymczasowe aresztowanie, zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych lub zabezpieczających, zażaleń na inne czynności prawem przewidziane
  • sporządzanie apelacji, sprzeciwów od wyroku nakazowego, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
  • sporządzanie wniosków o warunkowe zwolnienie, wniosków o zwolnienie z odbycia reszty kary, wniosków o przerwę w odbyciu kary, wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • reprezentowanie: lekarzy, lekarzy dentystów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, komorników na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego