wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalamy indywidualnie z Klientem. Jego wysokość zależy od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanej czasochłonności. Ostatnie kryterium może wpłynąć na zastosowanie najniższych stawek za 1 godz. pracy przy założeniu, że kancelaria uzyskuje kontrakt trwały i wielogodzinny.

Porada prawna w naszej Kancelarii [lub w trybie zdalnym] to koszt 350 złotych brutto

Porada prawna udzielana jest podczas spotkania trwającego do 1 godz.

W sprawach czasochłonnych lub wymagających poszerzonej wiedzy specjalistycznej/analizy prawnej - stosujemy wyłącznie godzinowy system rozliczeń.

Nie podlega opłacie czas poświęcony podczas spotkania na ustalenie warunków współpracy, sporządzenie umowy i pełnomocnictwa/upoważnienia do obrony.

Przewidujemy dwa modele rozliczania z Klientem:

1. System godzinowy

Wynagrodzenie za pracę zawodowych prawników [adwokat/radca prawny/aplikant adwokacki/aplikant radcowski] zatrudnionych w naszej Kancelarii pobierane jest w wysokości odpowiadającej liczbie przepracowanych godzin.

Na pierwszym spotkaniu ustalamy wysokość stawki godzinowej odpowiednio do skomplikowania, wagi i czasochłonności sprawy oraz zaliczki rozliczanej następnie z Klientem. Pobieramy zaliczkę [na tzw. start], a po jej wyczerpaniu prosimy o wpłacenie kolejnej zaliczki na poczet przewidywanych czynności procesowych w przyszłości.

W zakresie spraw cywilnych, pracy, gospodarczych i pokrewnych stawka godzinowa za usługi prawne to koszt w granicach 360-560 złotych brutto/1 godz. merytoryczna.

W sprawach karnych i dyscyplinarnych stawka godzinowa za usługi prawne to koszt w granicach 450-680 złotych brutto/1 godz. merytoryczna.

Czynności techniczne [m.in. wykonanie fotokopii akt, wprowadzenie danych do systemu elektronicznego, wydruki] oraz dojazdy do/z miejsca świadczenia usługi prawnej [np. sąd, prokuratura, policja, areszt śledczy, więzienie] to koszt 190-230 złotych brutto/1 godz. Na terenie Warszawy łączny czas przejazdów, w tym zaparkowania najczęściej wynosi ok. 1 godz. [2 x 30 min.]. W przypadku dojazdu do/z miejsca świadczenia usługi prawnej poza Warszawą dodatkowo zastrzegany jest zwrot kosztów podróży.

2. System mieszany

W ramach tej metody rozliczeń łączymy system godzinowy z dodatkowym wynagrodzeniem procentowym za wygraną prawomocnie sprawę o charakterze majątkowym. Warunkiem wymagalności płatności dodatkowego wynagrodzenia od sukcesu jest realne uzyskanie świadczenia pieniężnego [odpowiednio innego rodzaju i przeliczalnego dobra majątkowego] od dłużnika lub w drodze egzekucji komorniczej.

Stosując system mieszany rozliczeń, ustalamy stawkę godzinową na odpowiednio niższym poziomie.

Podejmując się prowadzenia sprawy, pobieramy odpowiednią zaliczkę na realizacje planowanych czynności.

Czynności techniczne [m.in. wykonanie fotokopii akt, wprowadzenie do systemu elektronicznego, wydruki] oraz dojazdy do/z miejsca świadczenia usługi prawnej [np. sąd, prokuratura, policja] to koszt od 190 złotych brutto/1 godz. Na terenie Warszawy łączny czas przejazdów, w tym zaparkowania najczęściej wynosi ok. 1 godz. [2 x 30 min.].