Stalking, zniesławienie, znieważenie i dobra osobiste

Stalking

W ramach pomocy prawnej udzielanej naszym Klientom zajmujemy się precedensowymi sprawami dotyczącymi szerokiego spektrum przestępstw i wykroczeń wchodzących w zakresu przestępstwa tzw. „stalkingu”, obecnie penalizowanego w art. 190a Kodeksu karnego.

Zajmujemy się pomocą i doradztwem ofiarom uporczywego nękania. Reprezentujemy pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego [postępowania prowadzonego przez organy ścigania przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu], podejmując działania służące należytemu wykonywaniu i ochronie ich praw, jak i na etapie postępowania sądowego. Kancelaria zajmowała się w swojej praktyce jednymi z najgłośniejszych medialnie spraw stalkingowych w Polsce.

W ramach działalności kancelarii podejmujemy się również zleceń obrony w sprawach dotyczących podejrzenia/oskarżenia o popełnienie przestępstwa „stalkingu”.

Zniesławienie, znieważenie i dobra osobiste

Sprawy należące do spektrum ochrony dóbr osobistych, w szczególności naruszenia dobrego imienia, czci i godności, znajdują się w ścisłym kręgu zainteresowania prawników naszej kancelarii. Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Prowadzimy negocjacje przedsądowe oraz występujemy w procesach cywilnych dotyczących naruszenia dóbr osobistych.

Naszym klientom oferujemy pomoc prawną w przypadku pokrzywdzenia przestępstwem znieważenia lub zniesławienia, jak i w razie podejrzenia/oskarżenia o popełnienie tych przestępstw.

W zakresie omawianego działu prawa oferujemy:

  • reprezentowanie pocesowe przed organami ścigania, tj. policją, prokuraturą oraz sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego: jako obrońca w sprawach karnych, pełnomocnik pokrzywdzonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych
  • reprezentowanie procesowe w postępowaniu cywilnym jako pełnomocnik powoda lub pozwanego przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w trakcie procedury mediacyjnej
  • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych takich jak: pozwy, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski dowodowe, wnioski o dokonanie określonych czynności śledztwa, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia, wnioski o umorzenie postępowania, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, wnioski o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania, wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wnioski o dobrowolne poddanie się karze, wnioski o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w razie niezasadnego lub niesłusznego zatrzymania, aresztowania lub skazania, wnioski o zastosowanie prawa łaski w trybie procesowym lub bezpośrednio prezydenckim
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu lub prokuratora, zażaleń na zatrzymanie, lub zażaleń na tymczasowe aresztowanie, zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych lub zabezpieczających, zażaleń na inne czynności prawem przewidziane
  • sporządzanie apelacji, sprzeciwów od wyroku nakazowego, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
  • sporządzanie wniosków o warunkowe zwolnienie, wniosków o zwolnienie z odbycia reszty kary, wniosków o przerwę w odbyciu kary, wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego