Wypadki komunikacyjne

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących wypadków komunikacyjnych [drogowych i lotniczych]. Występujemy zarówno w postępowaniu karnym, jak i postępowaniu cywilnym. Współpracujemy z ekspertami w zakresie ruchu drogowego i wypadków drogowych, opracowującymi na zlecenie naszych Klientów opinie prywatne [zagadnienia techniczne i medyczne].

Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień wynikających z wypadków komunikacyjnych.

W zakresie omawianego działu prawnego oferujemy:

  • zastępstwo procesowe przed organami ścigania [policją, prokuraturą] oraz sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także w trakcie postępowania mediacyjnego i pojednawczego: jako obrońca w sprawach karnych, pełnomocnik pokrzywdzonego i pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych
  • reprezentowanie w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym
  • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych takich jak: pozwy, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski dowodowe, wnioski o dokonanie określonych czynności śledztwa, subsydiarne akty oskarżenia, wnioski o umorzenie postępowania, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, wnioski o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu umorzenia postępowania, wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wnioski o dobrowolne poddanie się karze, wnioski o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w razie niezasadnego lub niesłusznego zatrzymania, aresztowania lub skazania, wnioski o zastosowanie prawa łaski w trybie procesowym lub bezpośrednio prezydenckim
  • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu lub prokuratora, zażaleń na zatrzymanie, lub zażaleń na tymczasowe aresztowanie, zażaleń na zastosowanie środków zapobiegawczych lub zabezpieczających, zażaleń na inne czynności prawem przewidziane
  • sporządzanie apelacji, sprzeciwów od wyroku nakazowego, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
  • sporządzanie wniosków o warunkowe zwolnienie, wniosków o zwolnienie z odbycia reszty kary, wniosków o przerwę w odbyciu kary, wniosków o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego